Skip to main content

Ökoloogia ja maateaduste instituudi põhikiri

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori
3. septembri 2015. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2016)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
15. juuni 2018. a käskkirjaga nr 17 (jõustunud 15.06.2018)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
30. aprilli 2020. a käskkirjaga nr 8 (jõustunud 30.04.2020)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
15. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 4 (jõustunud 01.01.2021)

 

Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 21. juuli 2014. a määrusega nr 11 vastu võetud ja Tartu Ülikooli nõukogu 29. juuli 2014. a otsusega nr 18 kinnitatud Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 15 lõike 2 punkti 8 ning paragrahvi 24 lõike 1, kinnitan ökoloogia ja maateaduste instituudi põhikirja.

I.    Üldsätted

1.    Ökoloogia ja maateaduste instituut (edaspidi: instituut) on Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) loodus- ja täppisteaduste valdkonna koosseisu kuuluv instituut, mis juhindub oma tegevuses kõrgharidusseadusest, Tartu Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest. [jõustunud 30.04.2020]
2.    Ökoloogia ja maateaduste instituudi põhiülesanne on õppe- ning teadus- ja arendustöö ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine bioloogias, maateadustes ja keskkonnateadustes ning nende sidusaladel.
3.    Oma põhiülesande täitmiseks instituut
3.1.    korraldab teadustööd ning kujundab selleks vajaliku tehnoloogilise ja materiaalse baasi; [jõustunud 30.04.2020]
3.2.    korraldab ülikooli kehtestatud tingimustes ja mahus õppetööd kõrghariduse kõigil astmetel;
3.3.    korraldab rakendusuuringuid ja arendustööd;
3.4.    osaleb bioloogia- ja maateaduse õpetajate koolitamisel;
3.5.    korraldab konverentse ja seminare, tutvustab teadussaavutusi avalikkusele;
3.6.    osaleb riiklikes ja rahvusvahelistes programmides;
3.7.    täidab muid ülesandeid, mis aitavad kaasa ülikooli eesmärgi saavutamisele;
3.8.    teeb koostööd teiste uurimisasutuste, arenduskeskuste ja organisatsioonidega Eestis ja välisriikides.
4.    Instituudi nimi inglise keeles on Institute of Ecology and Earth Sciences.

II.    Juhtimine

5.    Instituudil on nõukogu, mille koosseisu kinnitab loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan (edaspidi: dekaan) instituudi direktori ettepanekul. Nõukogu esimees on instituudi direktor.
6.    Nõukokku kuuluvad ametikoha järgi instituudi direktor, osakondade juhatajad ja keskuse juhataja. Samuti kuuluvad nõukokku kolm akadeemiliste töötajate esindajat igast osakonnast ja üliõpilased, kes peavad moodustama ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Ühe liikme nimetab nõukogu ise. [jõustunud 30.04.2020]
7.    Instituudi osakondade akadeemilised töötajad, kelle  töökoormus  osakonnas  on  vähemalt 20 tundi nädalas, valivad endi seast nõukokku kolm oma osakonna esindajat. Akadeemiliste töötajate esindajad valitakse nõukokku salajasel hääletusel iga kolme aasta tagant maikuus. Vähemalt kaks nädalat enne valimisi kuulutab instituudi direktor valimised välja ja teatab kandidaatide esitamise tähtaja. Kandidaatide esitamise tähtaeg peab olema vähemalt kolm tööpäeva. Kandidaate võivad esitada direktor, osakonnajuhatajad, osakonna korralised professorid ja vähemalt kolm osakonna akadeemilist töötajat ühiselt. Igal valijal on kolm häält. Valimiste tulemused kinnitatakse osakondade kaupa pingeridadena. Kui mitu kandidaati saab võrdse arvu hääli, otsustatakse nende järjekord pingereas loosi teel. [jõustunud 30.04.2020]
8.    Valitud esindajate volitused algavad juulikuu alguses. Akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad kuni uute esindajate ametisse asumiseni. Kui nõukogu liige ei saa nõukogu töös osaleda, võib dekaan instituudi direktori esildise alusel nimetada väljalangenud nõukogu liikme asemele pingereast järgmise kandidaadi kuni väljalangenud kandidaadi naasmiseni, kuid mitte kauemaks kui järgmiste valimisteni.
9.    Üliõpilaste esindajate valimise või määramise tingimused ja kord sätestatakse üliõpilaskonna põhikirjas. Üliõpilaste esindajad valitakse või määratakse nõukokku üheks aastaks. Üliõpilaste esindajate volitused algavad juulikuu alguses ja need kehtivad kuni uute esindajate ametisse asumiseni. [jõustunud 30.04.2020]
10.    Instituudi nõukogu
10.1.    määrab instituudi arenguprioriteedid;
10.2.    otsustab instituudi õppe- ning teadus- ja arendustööd puudutavaid küsimusi;
10.3.    jälgib instituudi eelarve täitmist;
10.4.    otsustab    ülikoolis    kehtivas    korras    doktorikraadide    andmise    senati    kinnitatud õppekavade alusel;
10.5.    valib instituudi teadurid, lektorid, nooremteadurid, nooremlektorid ja õpetajad; [jõustunud 01.01.2021]
10.6.    võtab seisukoha instituudi professorite ja kaasprofessorite kandidaatide kohta; [jõustunud 01.01.2021]
10.7.    algatab instituudi õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise;
10.8.    koordineerib punktis 2 nimetatud valdkondadega seotud õppetööd;
10.9.    kehtestab nõukogu kodukorra;
10.10.    vastutab õppe- ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamise eest ning esitab loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogule instituudi kvaliteediseire aruande;
10.11.    täidab muid instituudi nõukogule õigusaktidega pandud ülesandeid.
11.    Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Nõukogu esimees kutsub nõukogu koosoleku kokku ka vähemalt kolmandiku nõukogu liikmete soovil. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, kui käesoleva põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.
[jõustunud 30.04.2020]
12.    Kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks võib nõukogu koosoleku korraldada elektroonilises vormis. Elektroonilisel koosolekul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole nõukogu liikmetest. [jõustunud 30.04.2020]
13.    Instituuti juhib direktor, kelle valib instituudi nõukogu kolmeks aastaks instituudi doktorikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga töötajate hulgast. Instituudi direktor täidab oma ülesandeid instituudi juhina lisaülesande korras.
14.    Instituudi direktori valimised kuulutab välja dekaan vähemalt kaks nädalat enne valimisi. Kandidaate võivad esitada dekaan, vähemalt viis instituudi akadeemilist töötajat ühiselt ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna üliõpilaskogu. Instituudi direktor valitakse salajasel hääletusel ülikooli salajase hääletuse korra kohaselt. Instituudi direktori valimiste tulemused kinnitab dekaan. Sama isik ei saa olla instituudi direktor rohkem kui kolm ametiaega järjest. Kui instituudi direktori kohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidaate või direktor osutub mittevalituks, määrab dekaan instituudi direktori kohusetäitja kuni instituudi direktori valimiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.
15.    Instituudi direktor:
15.1.    juhib instituuti ning tagab selle tegevuse vastavuse instituudi arenguprioriteetidele, käesolevale põhikirjale, ülikooli põhikirjale ja muudele õigusaktidele;
15.2.    vastutab instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
15.3.    juhib instituudi nõukogu tööd;
15.4.    moodustab töö otstarbekaks korraldamiseks instituudis töökorralduslikke üksusi ning määrab nende ülesanded ja töö eest vastutavad isikud;
15.5.    võib moodustada töökorralduslike probleemide lahendamiseks komisjone, toimkondi ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, pädevuse ja liikmed;
15.6.    kehtestab instituudi tasuliste teenuste hinnad;
15.7.    lahendab muid õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi, samuti neid instituuti puudutavaid küsimusi, mille lahendamist ei ole õigusaktidega antud kellegi teise pädevusse.
16.    Instituudi direktoril on õigus sõlmida ülikooli nimel instituudi eelarve piires ja instituudi põhiülesande täitmiseks ning arvestades ülikoolis kehtivaid tingimusi ja korda:
16.1.    teenuste osutamise lepinguid füüsiliste isikutega; [jõustunud 01.01.2021] 16.2. [kehtetu 15.06.2018]
16.3.   [kehtetu 15.06.2018]
16.4.    kasutuslepinguid vallasasjade kasutusse võtmiseks;
16.5.    litsentsilepinguid autoriõigusega kaitstava intellektuaalse omandi kasutusse võtmiseks.
16.6.    praktikalepinguid instituudi hallatavate õppekavade praktika korraldamiseks; [jõustunud 15.06.2018]
16.7.    õppelepinguid välismaale õppima siirduvate üliõpilaste ja väliskõrgkoolidega; [jõustunud 15.06.2018]
16.8.    toetuslepinguid Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, kohalike omavalitsuste ja nende liitudega ning sellega seoses allkirjastada taotlusi, aruandeid ja muid dokumente; [jõustunud 01.01.2021]
16.9.    instituudi õppe- ja teadustööga seotud konfidentsiaalsus- ning isikuandmete töötlemise lepinguid.
[jõustunud 01.01.2021]
161. Instituudi direktori õigus sõlmida ülikooli nimel lepinguid instituudile vajalike vallasasjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks sätestatakse hankekorras. [jõustunud 15.06.2018]
17.    Instituudi direktor on aruandekohustuslik dekaani ja instituudi nõukogu ees.
18.    Instituudi nõukogu võib avaldada instituudi direktorile umbusaldust juhul, kui ta rikub seadust, ülikooli põhikirja või muid ülikooli tegevust reguleerivaid õigusakte või ei tule toime töökohustuste täitmisega. Umbusalduse avaldamise ettepaneku saab instituudi nõukogule oma ühisavaldusega esitada vähemalt kaheksa instituudi nõukogu liiget või loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan oma pöördumisega. Umbusalduse avaldamise otsustab instituudi nõukogu salajasel hääletusel vähemalt 2/3 liikmete poolthäältega. Kui umbusalduse avaldamine on otsustatud, vabastab loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan instituudi direktori ametist ja määrab instituudi direktori kohusetäitja kuni instituudi direktori valimiseni ja ametisse määramiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.
19.    Kui instituudi direktori ametikoht on jäänud enne direktori ametiaja lõppu vabaks, määrab dekaan instituudi direktori kohusetäitja kuni instituudi direktori valimisteni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.
20.    Direktori äraolekul asendab teda üks doktorikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga instituudi akadeemilistest töötajatest, kelle määrab oma korraldusega loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan direktori esildise alusel. [jõustunud 30.04.2020]

III.    Struktuur

21.    Instituudi koosseisus on järgmised osakonnad ja keskus:
21.1    botaanika osakond;
21.2    geograafia osakond;
21.3    geoloogia osakond;
21.4    zooloogia osakond;
21.5    loodusteadusliku hariduse keskus.
22.    Direktor määrab punktis 21 nimetatud üksusele juhataja, kes korraldab üksuse tööd. [jõustunud 30.04.2020]

IV.    Rakendussätted [jõustunud 30.04.2020]

23.    Kuni instituudi direktori valimisteni täidab instituudi direktori ülesandeid Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor. Instituudi direktori valimised toimuvad hiljemalt detsembris 2017. Ülikooli töötajat, kes on 31. detsembri 2015 seisuga Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi direktor, ei saa valida instituudi direktoriks rohkem kui kolmeks järjestikuseks ametiajaks.
24.    Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadusnõukogu akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad 30. juunini 2017.
25.    Üliõpilaste esindajad määrab loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilaskogu hiljemalt 30. novembriks 2015, arvestusega, et esindatud oleksid kõigi õppeastmete üliõpilased. Üliõpilaste volitused algavad 1. jaanuaril 2016 ja kehtivad 30. juunini 2016.
26.    Tunnistan kehtetuks Tartu Ülikooli nõukogu 22. juuni 2007. a määrusega nr 24 vastu võetud ja 30. oktoobri 2009. a määrusega nr 13 ning rektori 14. juuni 2012. a käskkirjaga nr 18 muudetud Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi põhikirja.
27.    Põhikiri jõustub 01. jaanuaril 2016.
 

#ülikoolist
Peahoone Ukraina riigilipu värvides, foto Andres Tennus

Ülikoolipere on oodatud Vene-Ukraina sõja teemalisse vestlusringi

Jaga
29.03.2022
#ülikoolist
Heategevusõhtu illustratsioon.

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikool ootab heategevusõhtul annetusi Ukraina üliõpilaste heaks  

Jaga
19.03.2022
#ülikoolist
Aune Valk (autor Andres Tennus).png

Õppeprorektor Aune Valk: elu on värviline, sõda mustvalge

Jaga
10.03.2022