Skip to main content

Doktoriõpe ökoloogia ja maateaduste instituudis

Doktoriõppe üldsätete kohta leiad ajakohase info valdkonna ning ülikooli kodulehtedelt.

Dokumendid, doktoritöö trükivalmis tekst ja publikatsioonid (kui on ajakirjadesse vastuvõetud artikleid, mis ei ole veel ilmunud, siis lisada vastuvõtmise kinnituskirjad) tuleb esitada hiljemalt
10 tööpäeva enne instituudi nõukogu koosoleku toimumist elektrooniliselt e-maili aadressile margret.sisask@ut.ee ning selle osakonna juhatajale, kus töö on valminud.

 

Dokumentidest on vaja esitada:

 1. Avaldus
 2. Elulugu (curriculum vitae), mis sisaldab väitekirjaga seotud või väitekirja koosseisu kuuluvate teaduspublikatsioonide ja patentide loetelu
 3. Juhendaja(te) kirjalik(ud) hinnang(ud) väitekirja originaalsuse, doktorikraadi taotleja panuse ning sisulistele ja vormistuslikele nõuetele vastavuse kohta;
 4. Eesti- ja ingliskeelne populaarteadusliku eesmärgiga koostatud ja laiale lugejaskonnale mõeldud lühikokkuvõte (kuni 2000 tähemärki)
 5. Tabel kaitsmise andmetega. NB! Kogu info kaitsmise kohta peab doktoritöö nõukogule esitamise ajaks (10 tööpäeva enne nõukogu koosolekut) teada olema: oponendi nimi, ametikoht, ülikool, kaitsmise aeg ja koht, kaitsmisnõukogu lisaliikmed kaitsmiskoosolekul (nõusolek küsitud).
 6. Palun lisage töösse kohe ka doktoritöö tiitellehe pöörde leht; andmete kohad, mida veel teada pole (nt number), jäävad esialgu tühjaks.

Nõukogu lisaliikmed on isikud, kes ei kuulu ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukokku, kuid võiksid osaleda kaitsmiskomisjonis. Nende kohta teeb ettepaneku juhendaja, õppetooli või osakonna juhataja.

Doktorikraadi taotlemise kord Tartu Ülikoolis

Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi nõukogu lähtub doktorikraadi andmisel Tartu Ülikoolis
kehtivast doktorikraadi andmise korrast ning käesolevas kodukorras sätestatud tingimustest.

 

Täiendavad tingimused on järgmised: 

I Nõuded doktoriväitekirjale

 1. Doktoriväitekiri peab olema iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse teadusvaldkonna olulise probleemi argumenteeritud originaalne lahendus.
 2. Doktoriväitekiri on soovitavalt inglisekeelne ning sisaldab eestikeelset kokkuvõtet. Doktoriväitekiri võib olla eestikeelne, sisaldades inglisekeelset kokkuvõtet.
 3. Reeglina peab doktoriväitekiri olema avaldatud kokkuvõtva ülevaateartiklina koos väitekirja teemal varem avaldatud teaduspublikatsioonidega. Doktoriväitekiri peab sel juhul sisaldama
  1. vähemalt kolme uurimuslikku artiklit, mis on avaldatud või avaldamiseks vastu võetud eelretsenseeritavas rahvusvahelise levikuga väljaandes
  2. vähemalt kaks artiklit (hariduse valdkonnas üks artikkel) peavad olema avaldatud ajakirjades, mida indekseerib ISI Web of Science
  3. vähemalt ühes punktis 3.2. (hariduse valdkonnas punktis 3.1.) mainitud artiklis
 4. peab kraaditaotleja olema esimene autor.


II Kraadi taotlemise ja kaitsmise kord

 1. Instituudi nõukogu otsustab doktoritöö kaitsmisele lubamise, mittelubamise või välisretsensendile saatmise tuginedes nõukogu siseretsensendi arvamusele. Siserentsensendi määrab nõukogu esimees nõukogu liikmete hulgast dokumentide saabumise järel, välistades seotud üksusest pärit liikmed.  
 2. Koosolekul, kus otsustatakse väitekirja kaitsmisele lubamine, on järgmised osad:  
  1. Doktorikraadi taotleja tutvustamine nõukogu esimehe või osakonnajuhataja poolt.  
  2. Siseretsensendi ettekanne või tema kirjaliku arvamuse tutvustus.  
  3. Arutelu.  
  4. Otsuse langetamine nõukogu poolt.  
 3. Pärast kaitsmisele lubamist esitab doktorikraadi taotleja nõukogule lisaks väitekirja elektroonsele tekstile vähemalt 30 trükitud eksemplari.  
 4. Doktoritöö kaitsmiskoosoleku kulg on järgmine:  
  1. Koosoleku juhataja juhatab sisse kaitsmise istungi.  
  2. Koosoleku juhataja kontrollib kaitsmisnõukogu kvoorumit.  
  3. Koosoleku juhataja tutvustab kraaditaotlejat.  
  4. Kraaditaotleja saab sõna ettekandeks (lectio praecursoria).  
  5. Oponent saab sõna retsensiooniks ja diskussiooniks kraaditaotlejaga.  
  6. Sõna küsimusteks saavad nõukogu liikmed.  
  7. Sõna küsimusteks ja arvamusteks saavad kõik kohalviibijad.  
  8. Kraaditaotleja saab sõna lõppsõnaks.  
  9. Kraadinõukogu kinnine koosolek: otsuse vastuvõtmine avaliku hääletusega, protokolli kinnitamine.  
  10. Otsuse väljakuulutamine.  
 5. Doktoritöö kaitsmiskoosolek salvestatakse.
Kinnitatud TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu koosolekul 16. mail 2016.

 

#õppimine
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus 2022

Jaga
10.06.2022
#õppimine
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus 2022

Jaga
10.06.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #õppimine #valdkonnast #
Maarjavälja karjääripäev

Maarjavälja karjääripäev 2022

Jaga
02.05.2022