Ökoloogia ja maateaduste instituudi tulemuskokkulepped

Tulemuskokkulepped 2024. aasta eesmärkide täitmiseks

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppekavade lõpetajate arvu kasvatamine.
 • Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaalu suurendamine, sh nende parem teadlikkus õpirändevõimalustest; Erasmuse programmi ja ülikoolide rahvusvahelise võrgustiku Enlight pakutavate võimaluste aktiivsem kasutamine.
 • Tekstirobotite kasutamine õppetöös.
 • E-õppe arendus loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.
 • Tippteadlaste strateegiline värbamine, järelkasvu ja repatrieerimise toetamine.
 • Eesti keele kursustel osalenud välisüliõpilaste ja -töötajate osakaalu suurendamine.
 • Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalevate akadeemiliste töötajate osakaalu suurendamine.
 • Doktoriõppe arendamine, sh doktorikoolide uue perioodi meetme rakendamine ning koostöö ülikooliväliste partneritega era- ja avalikust sektorist. Halduslepingu perioodil vähemalt 51 doktoriõppekoha avamine LT valdkonnas koos ülikooliväliste partneritega.
 • Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse toetamine valdkondade koostöö soodustamiseks, koostöö tihendamine riigiasutustega Eesti pikaajaliste arengueesmärkide täitmisel.
 • Teadusaparatuuri toetusfondi elluviimine.
 • Teadlaste motiveerimine ettevõtluskoostöö kasvatamiseks kõikides valdkondades.
 • Töötajate palkade tõstmine kõrgetasemelise akadeemilise ja tugipersonali hoidmiseks ja motiveerimiseks ning palkade konkurentsivõime suurendamiseks.
 • Ülikool kui mitmekesisust ja kaasatust väärtustav tööandja: mitmekesisuse kokkuleppe järgimine, sh välistöötajate kohanemise toetamine, soolise võrdõiguslikkuse kava täitmine, võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine; võrdse kohtlemise alase teadlikkuse suurendamine kommunikatsioonitegevuse abil. 
 • Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondist rahastatud tegevusega alustamine ja sellega seotud kommunikatsioon.
 • Jäätmekäitluse kestlikule korraldusele kaasaaitamine ülikooli hoonetes.
 • bakalaureuseõppekavade lõpetajate arvu kasvatamine läbi õppekavade ja õpetamise kvaliteedi parendamise, praktikavõimaluste laiendamise, karjäärivõimaluste tutvustamise jmt abil.
 • Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaalu suurendamine, sh nende parem teadlikkus õpirändevõimalustest; Erasmuse programmi ja ülikoolide rahvusvahelise võrgustiku Enlight pakutavate võimaluste aktiivsem kasutamine: Erasmus programmi partnerite arvu suurendamine, teavitusüritused, kogemusseminarid, Enlight võrgustiku tegevustes osalemine.
 • Tekstirobotite kasutamine õppetöös: osalus õppeprorektori loodud komisjonis (I. Hiiesalu) tekstirobotite otstarbeka kasutamise soodustamiseks ja arendamiseks.
 • Järelkasvu ja repatrieerimise toetamine: vastselt doktorikraadi saanud ning tagasituleva noorteadlase toetuste juurutamine.
 • Eesti keele kursustel osalenud välisüliõpilaste ja -töötajate osakaalu suurendamine: instituudipõhiste keeleõppevõimaluste pakkumine.
 • Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalevate akadeemiliste töötajate osakaalu suurendamine: kõigis osakondades suunatud koolitused, seminaridesari õpetamise arendamiseks.
 • Doktoriõppe arendamine, sh doktorikoolide uue perioodi meetme rakendamine ning koostöö ülikooliväliste partneritega era- ja avalikust sektorist: 2024 vähemalt 3 doktoriõppekoha avamine ÖMIs koos ülikooliväliste partneritega.
 • Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse toetamine valdkondade koostöö soodustamiseks, koostöö tihendamine riigiasutustega Eesti pikaajaliste arengueesmärkide täitmisel: kestliku arengu keskuse töös osalemine; koostöö kliimaministeeriumi, põllumajandus- ja regionaalministeeriumi, majandusministeeriumitega; osalus TANi töös.
 • Teadusaparatuuri toetusfondi elluviimine: geograafia osakonna aparatuuri uuendamine (2023 tegevuse lõpuleviimine); geoloogia osakonna teadusaparatuuri uuendamine (2024).
 • Teadlaste motiveerimine ettevõtluskoostöö kasvatamiseks.
 • Töötajate palkade tõstmine kõrgetasemelise akadeemilise ja tugipersonali hoidmiseks ja motiveerimiseks ning palkade konkurentsivõime suurendamiseks.
 • Ülikool kui mitmekesisust ja kaasatust väärtustav tööandja: mitmekesisuse kokkuleppe järgimine, sh välistöötajate kohanemise toetamine, soolise võrdõiguslikkuse kava täitmine, võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine; võrdse kohtlemise alase teadlikkuse suurendamine. 
 • Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondist rahastatud tegevusega alustamine ja sellega seotud kommunikatsioon: geoloogia osakonna ÕÜF tegevuste toetamine.
 • Õppetaristu uuendamine ja õpitingimuste parandamine õppehoonetes: Oecologicumi kahe mikroskoopiaklassi sisustamine. Chemicumi õppetaristu uuendamine.
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkonna didaktikakeskuse tegevuse tugevdamine ja õpetajakoolituse vastuvõtu suurendamine.
 • Ettevõtlusmagistrantuuri juurutamine geograafia magistriõppekavas 2023–2024.
Õppetöö

Bakalaureuse- ja magistriõpe ökoloogia ja maateaduste instituudis

Kommunikatsioon ökoloogia ja maateaduste instituudis

Kommunikatsioon ökoloogia ja maateaduste instituudis

ÖMI nõukogu koosolek

ÖMI nõukogu koosolek