Skip to main content

Najmeh Mozaffaree Pour kaitseb doktoritööd „Urban expansion in Estonia: monitoring, analysis, and modeling“

22. augustil kell 10.15 kaitseb Najmeh Mozaffaree Pour geoinformaatika erialal doktoritööd „Urban expansion in Estonia: monitoring, analysis, and modeling“ („Linnade laienemine Eestis: seire, analüüs ja modelleerimine“).

Juhendaja:
professor Tõnu Oja, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Henning Sten Hansen, Ålborgi Ülikool (Taani)

Kokkuvõte
Linnade laienemine, mida iseloomustab vähese tihedusega, ruumiliselt ebaühtlane ja hajutatud areng linna piiridest välja. Kuna linnade laienemine muudab põllumajandus- ja metsamaid ning väikesed muutused linnapiirkondades võivad pikaajaliselt mõjutada elurikkust ja maastikku, on hädavajalik seirata linnade ruumilist laienemist ning modelleerida tulevikku, saamaks ülevaadet suundumustest ja tagajärgedest pikemas perspektiivis. Eestis võeti pärast taasiseseisvumist 1991. aastal vastu maareformi seadus ning algas “maa” üleandmine riigilt eraomandisse. Sellest ajast peale on Eestis toimunud elamupiirkondade detsentraliseerimine, mis on mõjutanud Tallinna ümbruse põllumajandus- ja tööstuspiirkondade muutumist, inimeste elustiili muutusi ning jõukate inimeste elama asumist ühepereelamutesse Tallinna, Tartu ja Pärnu lähiümbruse. Selle aja jooksul on Eesti rahvaarv vähenenud 15,31%. Käesoleva doktoritöö eesmärgiks on "jälgida, analüüsida ja modelleerida Eesti linnade laienemist viimase 30 aasta jooksul ning modelleerida selle tulevikku", kasutades paljusid modelleerimismeetodeid, sealhulgas logistilist regressiooni, mitmekihilisi pertseptronnärvivõrke, rakkautomaate, Markovi ahelate analüüsi, mitme kriteeriumi. hindamist ja analüütilise hierarhia protsesse. Töö põhineb neljal originaalartiklil, milles uuriti linnade laienemist Eestis. Tegu on esimese põhjaliku uuringuga Eesti linnade laienemise modelleerimisel, kasutades erinevaid kaugseireandmeid, mõjutegureid, parameetreid ning modelleerimismeetodeid. Kokkuvõtteks võib öelda, et uusehitiste hajumismustrid laienevad jätkuvalt suuremate linnade ja olemasolevate elamupiirkondade läheduses ning põhimaanteede ümber.

#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“

Jaga
01.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Mihhail Fetissov kaitseb doktoritööd „Spatial decision support systems for ecosystem-based marine management“

Mihhail Fetissov kaitseb doktoritööd „Spatial decision support systems for ecosystem-based marine management“ 6. septembril kl 12.15 J. Liivi 2-127
Jaga
18.07.2022
#teadus #ühiskonnale

Ants Tull kaitseb doktoritööd „Domesticated and wild mammals as reservoirs for zoonotic helminth parasites in Estonia“

Ants Tull kaitseb doktoritööd „Domesticated and wild mammals as reservoirs for zoonotic helminth parasites in Estonia“ 31. augustil kl 9.15
Jaga
18.07.2022